Monday TuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
5:00am - 5:30amAdult Lap
5am -11am
Adult Lap
5am - 12pm
Adult Lap
5am - 12pm
Adult Lap
5am - 12pm
Adult Lap
5am - 1pm
5:30am - 6:00am
6:00am - 6:30am
6:30am - 7:00am
7:00am - 7:30am
7:30am - 8:00amAquatics Programming
7:30am - 9:30am
8:00am - 8:30am
8:30am - 9:00am
9:00am - 9:30amAdult Lap
9:00am - 11:00am
Aquasize
9am - 10am
Adult Lap
9:00am - 12:00pm
Aquasize
9am - 10am
Adult Lap
9:00am - 1:00pm
Aquasize
9am - 10am
9:30am - 10:00amAquatics Programming
9:30am - 1:00pm
10:00am - 10:30amAquasize
10am - 11am
Aquasize
10am - 11am
Aquasize
10am - 11am
10:30am - 11:00am
11:00am - 11:30amClosed for Maintenance
11am - 12pm
Adult Lap
11am - 12:00pm
Adult Lap
11am - 1pm
Adult Lap
11am - 3:45pm
11:30am - 12:00pm
12:00pm - 12:30pmAdult Lap/Family Swim
12pm - 4pm
Adult Lap/Family Swim
12:00pm - 4:00pm
Adult Lap/Family Swim
12pm - 4pm
Adult Lap/Family Swim
12:00pm - 3:00pm
12:30pm - 1:00pm
1:00pm - 1:30pmAdult Lap/Family Swim
1:00pm - 4:00pm
Adult Lap/Family Swim
1:00pm - 4:00pm
Adult Lap/Family Swim
1:00pm - 3:30pm
1:30pm - 2:00pm
2:00pm - 2:30pm
2:30pm - 3:00pm
3:00pm - 3:30pmAdult Lap
3:00pm - 3:45pm
3:30pm - 4:00pmAdult Lap
3:30pm - 4:45pm
4:00pm - 4:30pmAquatics Programming
4:00pm - 8:30pm
Aquatics Programming
4:00pm - 7:00pm
Aquatics Programming
4:00pm - 8:30pm
Aquatics Programming
4:00pm - 7:00pm
Aquatics Programming
4:00pm - 7:00pm
4:30pm - 5:00pm
5:00pm - 5:30pm
5:50pm - 6:00pm
6:00pm - 6:30pm
6:30 - 7:00pm
7:00pm - 7:30pmAdult Lap/Family Swim
7pm - 8:30pm
Adult Lap/Family Swim
7pm - 8:30pm
Adult Lap/Family Swim
7:00pm - 8:00pm
7:30pm - 8:00pm
8:00pm - 8:30pmAdult Lap
7:00pm - 8:45pm
8:30pm - 9:00pmAdult Lap
8:30pm - 9:45pm
Adult Lap
8:30pm - 9:45pm
Adult Lap
8:30pm - 9:45pm
Adult Lap
8:30pm - 9:45pm
9:00pm - 9:30pm
9:30pm - 9:45pm